DYŻUR pełni: tel. 86 225 22 40

Regulamin konkursu

Rozdanie z IT PARTS

 

 

Regulamin konkursu

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą “Rozdanie z IT PARTS”
 3. Organizatorem konkursu jest firma IT PARTS Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Aleja Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 6. Konkurs trwa do dnia 14-06-2021 r. Do godziny 8:00
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dn 15.06.2021r .

 

 1. Nagrody w Konkursie
 2. Nagrodami w konkursie są gadżety firmy IT PARTS dla 3 wylosowanych osób.
 3. Nagrody zostaną przesłane w przeciągu 2 dni od zakończenia trwania konkursu.

 

Postanowienia końcowe

 •  
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540)
 3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art.919-921 dotyczące przyrzeczenia publicznego.
 4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.